Osobní asistence

registrovaná služba č. 7909036

 Naši asistenti chodí pomáhat klientům k nim domů, do jejich přirozeného prostředí, kde žijí a v to předem dohodnutém rozsahu a čase.
Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením nejrůznějšího typu – tělesně postižení, vnitřně postižení (např. dia, kardi, urologické, stomici, dialyzovaní, RS, onkologičtí, aj.), mentálně postižení, zrakově a sluchově postižení, kombinovaná zdravotní postižení, chronicky či dlouhodobě nemocní.

Ceník

Základní hodinová sazba (do 80 hodin měsíčně): 150,- Kč/hod
Nad 80 hodin měsíčně: 135,- Kč/hod

Cestovné za a od klienta se neúčtuje, jde k tíži poskytovatele.

Osobní asistence není časově omezena. Poskytujeme ji 24 hodin denně 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech.

 

NABÍDKA PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY – OSOBNÍ ASISTENCE

 • Pomoc s osobní hygienou – ranní, večerní nebo průběžná, denní hygiena, koupání, sprchování, hygiena na lůžku
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc s polohováním, přesunem na lůžko nebo vozík
 • Pomoc s oblékáním a svlékáním, převlékáním lůžka (včetně speciálních pomůcek)
 • Pomoc, podpora a dohled při podávání jídla, pití, léků
 • Pomoc při přípravě jídla, pití, občerstvení
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (chůze, vycházky)
 • Pomoc při pohybových aktivitách, např. cvičení po dohodě s rehabilitačním pracovníkem, zdravotní vycházky do okolí, menší výlety
 • Povídání, naslouchání, luštění křížovek, sudoku, společenské hry, apod.
 • Pomoc a podpora při různých koníčcích, např. sběratelství známek, etiket, pohlednic
 • Procvičování jemné motoriky, např. formou ručních prací
 • Pomoc při běžné údržbě domácnosti a osobních věcí, např. s úklidem, vytíráním, luxováním, utíráním prachu, praním, žehlením, věšením, mandlováním, apod.
 • Doprovody na drobné nákupy (do 5kg /1 nákup)-dopomoc s donesením domů
 • Doprovod k lékaři, na lékařské zákroky, na rehabilitaci, na cvičení, návštěvy v nemocnici
 • Doprovod k vyřizování úředních záležitostí, nebo vyřizuje s pověřením uživatele osobní asistentka
 • Doprovod na zájmové a volnočasové aktivity, do školy nebo školského zařízení, do zaměstnání, při společenských, kulturních a sportovních aktivitách
 • Doprovod za poskytovateli následných služeb, např. sociálních, nebo holič, kadeřník, pedikér, manikér, masér, aj.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele

 

V případě zájmu o službu kontaktujte naše pracovnice:

Bc. Marie Pešková, tel. 605 399 590, email: peskova@krcentrum.cz

Simona Šatníková, tel. 607 322 779, email: satnikova@krcentrum.cz 

Cíl, poslání a zásady služby Osobní asistence

 

Cílem je

 •    podpora a pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením, dlouhodobým a chronickým onemocněním nebo osobám s úbytkem sil
 •    společně s ním a jeho přirozeným prostředím, rodinou, přáteli, pečovateli, se snažíme i v rámci této soc. služby, aby mohli tito lidé zůstat, co nejdéle to jde ve svém obydlí, bytě, domě, mezi svými blízkými, aby mohli i přes svůj handicap žít a případně i dožít tam, kde chtějí, kde jsou zvyklí, kde je to pro ně přirozené. Ústavní péče není přirozený způsob žití, i když někdy nezbytný.
 •    společné nalézání přijatelného řešení nepříznivé situace a stanovování dosažitelných cílů podle konkrétních možností a schopností klienta, v souladu s jeho přáním a vůlí
 •    snaha o odstranění či zmírnění pocitu osamění, často i marnosti, odmítání negativistických postojů klienta ke společnosti, vést ho povzbuzováním k objevování dalších možností, činnosti apod.
 •    zlepšování nebo aspoň udržení kvality života klienta na stávající úrovni, vždy s ohledem na jeho možnosti, schopnosti v přátelském, přirozeném prostředí
 •    snaha o další rozvoj fyzických a psychických schopností, dovedností, dalším zapojování do nových aktivit
 •    udržení stávajících či navázání nových kontaktů klienta s lidmi ze společnosti, ať již stejně postižených nebo zdravých, hledání nových aktivit, které by jej zaujaly a tím i přátel

Služba je náročná pro os. asistenta, proto ji může vykonávat pouze osoba na speciální, odborné úrovni, řádně proškolená a nejlépe i s praxí v podobném zařízení, kde přicházela do styku s klientem v přímé péči. Také musí být dostatečně profesionální, ale neztratit přitom přirozenou lidskou empatii, blízkost k postiženému člověku.

Služba je zaměřena na:  

 • pomoc s péčí o hygienu vl. osoby
 • pomoc s oblékáním, převlékáním
 • pomoc s přípravou stravy a nápojů
 • pomoc a dohled na řádným příjímáním potravy, nápojů, dohled nad pitným režimem
 • dohled nad lékovým režimem
 • pomoc s péčí o domácnost (např. malý a velký úklid, vč. mytí oken, praní, věšení, sušení, žehlení, mandlování, spravování a ukládání prádla do skříní)
 • pomoc s nákupy a různými donáškami (balíčky z pošty, léky z lékárny a od lékaře, obědy z jídelny, restaurace, aj.)
 • pomoc s péčí o domácí zvířátko, např. pomoc s venčením pejska
 • doprovodná služba na úřady, k jednání, k lékaři-praktikovi a odborníkovi, na objednaná vyšetření a zákroky
 • návštěvy při hospitalizaci a následná pomoc s různými neodkladnými zařizováními venku
 • doprovody na různé akce, kulturní, sportovní, rekreační, odpočinkové, na procházky, výlety, za poskytovateli následných soc. služeb
 • doprovody dětí do školy, ze školy, do družiny, z družiny, na zájmovou činnost, na kroužky, na sport
 •  případná asistence přímo v zařízení (školy, nemocnice, zájmové kroužky, sportovní zařízení – vždy se souhlasem zařízení)
 • doprovody do a ze zaměstnání, ke studiu, do lázní, na rehabilitace
 •  pomoc s donáškou materiálů studentů, pracovníků domů nebo do zaměstnání, školních potřeb, sešitů do školního zařízení

Služba osobní asistence je službou zpoplatněnou dle platného ceníku, který je také umístěn na webových stránkách

Není podmiňována dokládáním lékařské zprávy nebo lékařského doporučení

 Posláním služby

 • pomoc, péče, podpora osobám s handicapem, sociálně znevýhodněným kvůli zdravotnímu stavu či věku, když dochází k úbytku fyzických sil a kdy i přesto uživatel služby se zajímá, jak by mohl zůstat žít ve svém přirozeném prostředí a to co nejdéle, nejlépe pořád
 • společné hledání s klientem optimálního nastavení služby tak, abychom co nejvíce činností mohli vykonávat společně, i když s různým podílem výkonu, jde o aktivní zapojení klienta do života, do činností a nejrůznějších aktivit
 • podpora při běžných, přirozených činnostech v domácím prostředí nebo i venku, např. s péčí o své nejbližší domácí prostředí nebo i okolí, zahrádka, domácí mazlíčci, apod.
 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů při péči o svou osobu, pomoc při udržování a rozvíjení soběstačnosti, správných návyků, kvalitní životosprávy, udržování pravidelné hygieny, aj.
 • pomoc při rozvíjení aktivit, činností, při kterých dochází k navazování nových kontaktů s novými lidmi (např. zájmové kluby zdr. postižených osob, různé sportovní akce, kulturní akce, studijní aktivity, aj.)

Zásady poskytování služby

 • bezpodmínečné respektování osobnosti klienta, jeho vůle a zvyklostí, přání, schopností, možností, sociálních vazeb a jeho specifických požadavků
 • klient je vždy rovnocenným partnerem, jehož oprávněné zájmy je nutné respektovat a pomáhat mu při prosazování
 • je udržován partnerský vztah po celou dobu poskytování soc. služby OA, mezi klientem a organizací, ať již při sjednávání podmínek, sestavování, aktualizování IP, stanovování cílů, vyhodnocováním přínosů stanovených cílů, apod.
 • jednoznačné respektování individuality klienta, dodržování soukromí, chránit jeho osobnost a osobní údaje, jeho práva

Cílová skupina

Obecné vymezení – osoby, které mají potíže, sníženou schopnost při prosazování svých práv a oprávněných zájmů, při uspokojování potřeb péče o vlastní osobu, o vlastní domácnost, s obstaráváním běžných záležitostí, s udržováním, navazováním či rozvíjením společenských kontaktů, se seberealizací, zapojením se do nejrůznějších aktivit, ať již pracovních, studijních, zájmových, zábavních. Osoby ohrožené sociální exkluzí či izolovaností.

Specifikace   osoby zdravotně postižené či dlouhodobě a chronicky nemocné, od 1 roku věku až po věk nad 80let, dále osoby s úbytkem fyzických sil

Zdravotně postižení –  jedná se o dlouhodobě či chronicky nemocné, zdravotní postižení nejrůznějšího typu: tělesně postižení, vnitřně postižení (např. kardi, dia, urologičtí, onko, stomici, dialyzovaní, RS, a mnohé další), mentálně postižení, dále sluchově a zrakově postižení, případně zdravotně postižení kombinovaně.