Informace o možnostech a podmínkách poskytování sociálních služeb

 K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky:

  • webové stránky www.krcentrum.cz   
  • propagační letáky    
  • informace v regionálních tiskovinách, např. městské a krajské Katalogy poskytovatelů sociálních služeb  
  • informativní články a příspěvky v regionálních novinách, TV a rozhlase 
  • ústní informace předávané klienty služeb svým příbuzným, známým, přátelům 
  • ústní informace předávané osobními asistenty, pracujícími v terénu
  • informace všech pracovníků na různých školeních, aktivech, seminářích, konferencích a při příležitostech Dnů otevřených dveří, Veletrhů sociálních služeb
  • informační panely v centru krajského města Ústí n.L. nebo klikem na různé webové odkazy, např. Najisto.cz, firmy.cz, apod.    

KONKRÉTNÍ ZÁSADY

Konkrétní zájemce o poskytování sociální služby je vždy nutno pravdivě, úplně a naprosto srozumitelně informovat o službách, které poskytujeme, jejich obsahu, rozsahu, časového vymezení a způsobu zabezpečení, popř. úhrady. Informace doplnit, případně aktuálními osvětovými letáčky nebo jinými dokumenty, kterými podpoříme ústní informaci.

V případě, že zdravotní stav klienta neumožňuje nebo znesnadňuje plné porozumění a pochopení všech souvislostí  při  předávání informací, je nutné vyhledat a zvolit formu maximální možné přiměřenosti podání informace.  V našich podmínkách je optimální např. navázat ihned kontakt se specifickými organizacemi např. pro SP nebo ZP a společně, co nejlépe problém klienta vyřešit.

Sociální pracovník se musí během rozhovoru neustále ujišťovat vhodnými otázkami, zda klient plně chápe, rozumí a je ve věci orientován. V případě potřeby je naprosto samozřejmé a vhodné, aby sociální pracovník zapojil do služby i další poskytovatele sociálních služeb, na bázi spolupráce, aby přijatelným způsobem řešili s klientem jeho problém. Např. organizace zaměřené na speciální cílové skupiny dle konkrétního zdravotního postižení (tlumočník znakové řeči, průvodce nevidomých, komunikátor pro mentálně postižené, apod.)