Odborné a základní sociální poradenství

registrovaná služba č. 4704104

 

Bezplatně poskytujeme služby odborného sociálního poradenství lidem v tíživých sociálních situacích. Služby poskytujeme v kanceláři naší sociální pracovnice, případně po dohodě i v terénu.

S čím Vám můžeme pomoci v rámci odborného sociálního poradenství?

 

 • Poskytnutím informace, odborné rady, směřující k vyřešení nepříznivé sociální situace, využití možností práv ochrany spotřebitele
 • Zprostředkování navázaných služeb a potřebných kontaktů, výběru vhodné sociální služby
 • Poradenství a předávání informací ohledně vzdělávání osob se zdravotním postižení, možnosti a vývoji uplatnění na trhu práce
 • Poradenství v oblasti bezbariérového životního prostředí
 • Pomoc úředníkům a sociálním pracovníkům prověřených úřadů státní a veřejné správy v pochopení specifik sob se zdravotním postižením

Cíle, poslání a zásady odborného sociálního poradenství

Nabízenou službu poskytují v našem centru dně odborné poradkyně zdarma dle zákona.

Ambulantně vám poradíme každé pondělí, bez předchozího objednání v úředních hodinách s bezbariérovým přístupem do budovy Centra. Další dny je třeba se objednat telefonicky nebo emailem.

 

Odborné poradkyně

Bc. Kateřina Kolešová – ředitelka a sociální pracovnice, tel. 775 204 057
email: kolesova@krcentrum.cz

Bc. Marie Pešková – sociální pracovnice, tel. 605 399 590
email: peskova@krcentrum.cz

Cíl, poslání a zásady služby Odborné sociální poradenství

Odborné a základní poradenství je poskytováno

 • ambulantně, v krajské Poradně v Ústí n.L., každé  pondělí, bez předchozího objednání, v úředních hodinách 8-12-13-16h, s bezbariérovým přístupem do budovy i v prostorách Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
 • ostatní pracovní dny, na základě předchozího tlf., emailového nebo osobního objednání, je poskytováno poradenství v terénu, v rámci celého kraje, dle potřeb a závažnosti problému klienta a po domluvě s ním a nebo rovněž v ambulanci – záleží na konkrétní situaci
 • Odborné poradenství, vč. základního může být soc. pracovníky dále poskytováno např. při různých aktivitách a akcích, jako jsou např. Dny otevřených dveří, Veletrhy poskytovatelů soc. služeb, apod
 • Nebo lze přijmout pozvání na různé schůze a jednání do klubů, aj. sdružení osob se zdravotním postižením, apod.
 • Služba je poskytována odbornými poradci a ze zákona zdarma
 • Jedná se o službu anonymní, ale i přesto každá sociální pracovnice vede v šanonech předepsaný Záznamový list, kde vyplní předepsané údaje. Záznamové listy jsou vedeny pod čj. a ukládány. Může vést i diář, kam si může zapisovat předem objednané klienty, aby nedocházelo k nedorozumění nebo kontakty na základní poradenství.
 • S klientem nejprve rozebere jeho problém, situaci a posléze hledají společné řešení
 • Klientovi, který objektivně nezvládá z různých důvodů vyplňování či sepisování listin, formulářů, které potřebuje předkládat, soc. pracovnice se samozřejmostí citlivě pomůže
 • Pomáháme zprostředkovat i následné spolupracující subjekty za účelem vyřešení problému klienta
 • Zprostředkujeme kontakt na pracovníky – odborné konzultanty architektonických bariér nebo pracovníky zakladatele Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
 • Pomůžeme s vyhledáváním na internetu a umožníme přístup k PC
 • Po celou dobu, až do vyřešení problému, jsme klientovi se zdravotním postižením, nebo je-li ještě navíc v obtížné životní situaci, podporou
 • Dbáme na dodržování lidských práv, svobody a zachování důstojnosti klienta
 • Poskytujeme podporu při zajištění či udržení bydlení a pomoc při řešení, když je např. klient ohrožen ztrátou bydlení
 • Pomáháme při hledání zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce V Ústí n.L., jehož odborný pracovník do našeho zařízení, nejméně 1x v měsíci, dochází pracovat. K tomu se podílíme na práci ve prospěch zdravotně postižených i tím, že ředitelka a čl. SR jsou členy Poradního sboru ředitele ÚP.
 • Pomáháme klientovi při dalším vzdělávání s ohledem na jeho zdravotní postižení, např. vyhledáváním nejrůznějších kurzů, studijním programů, rekvalifikace, apod
 • Poskytneme informace, odborné rady, podporu, směřující k řešení nepříznivé situace, např. poradenství při podávání žádosti o průkaz osoby se zdr. postižením, žádosti o dávky, podpory v hmotné nouzi, státní podpory, různé příspěvky, apod.
 • Poskytneme podporu při komunikaci s úřady, např. při vyřizování nejrůznějších žádostí, dávky, příspěvky
 • Socioterapeutická a psychosociální podpora klientů v těžké situaci
 • Poradíme při výběru vhodné soc. služby v daném regionu
 • Poskytneme specifickou podporu klientům, kteří mají problém s pochopení nějakých listin, formulářů nebo smluv, popř. jim zprostředkujeme další odborníky
 • Pomůžeme při řešení reklamací
 • Poradíme ohledně kvality a výše plateb za soc. služby, vysvětlíme platební podmínky
 • Poradíme, kam se obrátit, na jaké instituce, pokud potřebuje klient řešit např. problematiku zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům, diskriminaci a ochranu lidských práv, aj
 • Poradíme při bezbariérových úpravách v bytě, domě, na zahradě
 • Pomůžeme radou s udržením stability domácích rozpočtů
 • Pomůžeme se zajištěním, obstaráním vhodné KZP, ať již nákupem, zprostředkováním zapůjčením, apod.
 • Zprostředkujeme kontakty na další vhodné poskytovatele soc. služeb nebo spolky, kde se sdružují postižení lidé

Cílem je

 • nalezení pro klienta přijatelné řešení jeho nepříznivé situace
 • nalezení a stanovení dosažitelných cílů podle konkrétních možností a schopností a to v souladu se zájmy, vůlí a osobním přáním klienta
 • odstranění nebo alespoň zmírnění pocitu osamění, odmítavých či dokonce negativistických postojů klienta vůči společnosti
 • zlepšení nebo udržení kvality života klienta na stávající úrovni podle jeho možností a schopností v rámci rodinného kruhu, nebo známém a přátelském prostředí
 • udržení stávajících kontaktů s přáteli, kamarády, popř. navázání nových
 • hledání nových příležitostí a aktivit s cílem zapojit se více do společnosti
 • hledání příležitostí, aktivit, které by zaujaly a napomohly vyplnit kvalitně život, podpořily jeho rozvoj psychický a fyzických schopností a rozvíjely dovednosti

Poslání služby

 • Je pomoc-péče-podpora o soc. znevýhodněné osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního handicapu nebo chronického či dlouhodobého onemocnění, dále také úbytku fyzických sil, který přichází s věkem
 • Informovat klienta, případně jeho nejbližší okolí, o jeho právech, možnostech řešení jeho nepříznivé situace
 • Společné hledání optimálního a pro něj nejpřijatelnějšího postupu řešení
 • Sdílení podpory klientovi, případně jeho blízkým, při prosazování oprávněných zájmů, požadavků, práv
 • Pomáhat s vyřizováním na úřadech i jinde

Zásady poskytování služby

 • bezpodmínečné respektování osobnosti klienta, jeho vůle, přání, schopností možností, soc. vazeb
 • přihlížet k jeho zdr. stavu a schopnostem
 • být rovnocenným partnerem při jednání, respektovat jeho oprávněná přání, názory, vůli
 • napomáhat v sebeprosazování klienta i přes jeho handicap
 • držet profesionální přístup a přitom navodit příjemný partnerský vztah poskytovatele a uživatele služby
 • bezpodmínečně respektovat individualitu, soukromí, ochranu osobnosti i jeho údajů

Cílová skupina  

Obecné vymezení  osoby, které mají potíže při sebeprosazování, při prosazování svých oprávněných práv a zájmů, při uspokojování potřeb péče o svou osobu, s obstaráváním běžných záležitostí, s udržováním či navazováním a rozvíjením společenských kontaktů, se seberealizací a zapojováním do nejrůznějších aktivit, ať již pracovních, vzdělávacích, zájmových, zábavních, sportovních, apod., osoby ohrožené sociální exkluzí či izolovaností

Specifikace

 • osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě či chronicky nemocné, s úbytkem fyzických sil
 • věková kategorie od 1 roku až po osoby nad 80let.

Zdravotně postižení – jedná se o osoby se zdravotním postižením nejrůznějšího typu – tělesně postižení, vnitřně postižení (např. dia, kardi, urologické, stomici, dialyzovaní, RS, onkologičtí, aj.), mentálně postižení, zrakově a sluchově postižení, kombinovaná zdravotní postižení, chronicky či dlouhodobě nemocní