Pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

OBECNÉ ZÁSADY

 K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky:

·         webové stránky www.krcentrum.cz   

·         propagační letáky    

·         informace v regionálních tiskovinách, např. městské a krajské Katalogy poskytovatelů sociálních služeb  

·         informativní články a příspěvky v regionálních novinách, TV a rozhlase 

·         ústní informace předávané klienty služeb svým příbuzným, známým, přátelům 

·         ústní informace předávané osobními asistenty, pracujícími v terénu

·         informace všech pracovníků na různých školeních, aktivech, seminářích, konferencích a při příležitostech Dnů otevřených dveří, Veletrhů sociálních služeb

·         informační panely v centru krajského města Ústí n.L. nebo klikem na různé webové odkazy, např. Najisto.cz, firmy.cz, apod.    

 

KONKRÉTNÍ ZÁSADY

Konkrétní zájemce o poskytování sociální služby je vždy nutno pravdivě, úplně a naprosto srozumitelně informovat o službách, které poskytujeme, jejich obsahu, rozsahu, časového vymezení a způsobu zabezpečení, popř. úhrady. Informace doplnit, případně aktuálními osvětovými letáčky nebo jinými dokumenty, kterými podpoříme ústní informaci.

V případě, že zdravotní stav klienta neumožňuje nebo znesnadňuje plné porozumění a pochopení všech souvislostí  při  předávání informací, je nutné vyhledat a zvolit formu maximální možné přiměřenosti podání informace.  V našich podmínkách je optimální např. navázat ihned kontakt se specifickými organizacemi např. pro SP nebo ZP a společně, co nejlépe problém klienta vyřešit.

Sociální pracovník se musí během rozhovoru neustále ujišťovat vhodnými otázkami, zda klient plně chápe, rozumí a je ve věci orientován. V případě potřeby je naprosto samozřejmé a vhodné, aby sociální pracovník zapojil do služby i další poskytovatele sociálních služeb, na bázi spolupráce, aby přijatelným způsobem řešili s klientem jeho problém. Např. organizace zaměřené na speciální cílové skupiny dle konkrétního zdravotního postižení (tlumočník znakové řeči, průvodce nevidomých, komunikátor pro mentálně postižené, apod.)

 

SLUŽBA ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – CÍL – POSLÁNÍ – ZÁSADY

Odborné a základní poradenství je poskytováno

·         ambulantně, v krajské Poradně v Ústí n.L., každé  pondělí, bez předchozího objednání, v úředních hodinách 7-12-13-16h, s bezbariérovým přístupem do budovy i v prostorách Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

·         ostatní pracovní dny, na základě předchozího tlf., emailového nebo osobního objednání, je poskytováno poradenství v terénu, v rámci celého kraje, dle potřeb a závažnosti problému klienta a po domluvě s ním a nebo rovněž v ambulanci – záleží na konkrétní situaci

·         Odborné poradenství, vč. základního může být soc. pracovníky dále poskytováno např. při různých aktivitách a akcích, jako jsou např. Dny otevřených dveří, Veletrhy poskytovatelů soc. služeb, apod

·         Nebo lze přijmout pozvání na různé schůze a jednání do klubů, aj. sdružení osob se zdravotním postižením, apod.

·         Služba je poskytována odbornými poradci a ze zákona zdarma 

·         Jedná se o službu anonymní, ale i přesto každá sociální pracovnice vede v šanonech předepsaný Záznamový list, kde vyplní předepsané údaje. Záznamové listy jsou vedeny pod čj. a ukládány. Může vést i diář, kam si může zapisovat předem objednané klienty, aby nedocházelo k nedorozumění nebo kontakty na základní poradenství.    

·         S klientem nejprve rozebere jeho problém, situaci a posléze hledají společné řešení

·         Klientovi, který objektivně nezvládá z různých důvodů vyplňování či sepisování listin, formulářů, které potřebuje předkládat, soc. pracovnice se samozřejmostí citlivě pomůže

·         Pomáháme zprostředkovat i následné spolupracující subjekty za účelem vyřešení problému klienta

·         Zprostředkujeme kontakt na pracovníky – odborné konzultanty architektonických bariér nebo pracovníky zakladatele Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

·         Pomůžeme s vyhledáváním na internetu a umožníme přístup k PC

·         Po celou dobu, až do vyřešení problému, jsme klientovi se zdravotním postižením, nebo je-li ještě navíc v obtížné životní situaci, podporou

·         Dbáme na dodržování lidských práv, svobody a zachování důstojnosti klienta

·         Poskytujeme podporu při zajištění či udržení bydlení a pomoc při řešení, když je např. klient ohrožen ztrátou bydlení

·         Pomáháme při hledání zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce V Ústí n.L., jehož odborný pracovník do našeho zařízení, nejméně 1x v měsíci, dochází pracovat. K tomu se podílíme na práci ve prospěch zdravotně postižených i tím, že ředitelka a čl. SR jsou členy Poradního sboru ředitele ÚP.

·         Pomáháme klientovi při dalším vzdělávání s ohledem na jeho zdravotní postižení, např. vyhledáváním nejrůznějších kurzů, studijním programů, rekvalifikace, apod

·         Poskytneme informace, odborné rady, podporu, směřující k řešení nepříznivé situace, např. poradenství při podávání žádosti o průkaz osoby se zdr. postižením, žádosti o dávky, podpory v hmotné nouzi, státní podpory, různé příspěvky, apod.

·         Poskytneme podporu při komunikaci s úřady, např. při vyřizování nejrůznějších žádostí, dávky, příspěvky

·         Socioterapeutická a psychosociální podpora klientů v těžké situaci

·         Poradíme při výběru vhodné soc. služby v daném regionu

·         Poskytneme specifickou podporu klientům, kteří mají problém s pochopení nějakých listin, formulářů nebo smluv, popř. jim zprostředkujeme další odborníky

·         Pomůžeme při řešení reklamací

·         Poradíme ohledně kvality a výše plateb za soc. služby, vysvětlíme platební podmínky

·         Poradíme, kam se obrátit, na jaké instituce, pokud potřebuje klient řešit např. problematiku zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům, diskriminaci a ochranu lidských práv, aj

·         Poradíme při bezbariérových úpravách v bytě, domě, na zahradě

·         Pomůžeme radou s udržením stability domácích rozpočtů

·         Pomůžeme se zajištěním, obstaráním vhodné KZP, ať již nákupem, zprostředkováním zapůjčením, apod.

·         Zprostředkujeme kontakty na další vhodné poskytovatele soc. služeb nebo spolky, kde se sdružují postižení lidé

Cílem je

·         nalezení pro klienta přijatelné řešení jeho nepříznivé situace

·         nalezení a stanovení dosažitelných cílů podle konkrétních možností a schopností a to v souladu se zájmy, vůlí a osobním přáním klienta

·         odstranění nebo alespoň zmírnění pocitu osamění, odmítavých či dokonce negativistických postojů klienta vůči společnosti

·         zlepšení nebo udržení kvality života klienta na stávající úrovni podle jeho možností a schopností v rámci rodinného kruhu, nebo známém a přátelském prostředí

·         udržení stávajících kontaktů s přáteli, kamarády, popř. navázání nových

·         hledání nových příležitostí a aktivit s cílem zapojit se více do společnosti

·         hledání příležitostí, aktivit, které by zaujaly a napomohly vyplnit kvalitně život, podpořily jeho rozvoj psychický a fyzických schopností a rozvíjely dovednosti

Poslání služby

·         Je pomoc-péče-podpora o soc. znevýhodněné osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního handicapu nebo chronického či dlouhodobého onemocnění, dále také úbytku fyzických sil, který přichází s věkem

·         Informovat klienta, případně jeho nejbližší okolí, o jeho právech, možnostech řešení jeho nepříznivé situace

·         Společné hledání optimálního a pro něj nejpřijatelnějšího postupu řešení

·         Sdílení podpory klientovi, případně jeho blízkým, při prosazování oprávněných zájmů, požadavků, práv

·         Pomáhat s vyřizováním na úřadech i jinde 

Zásady poskytování služby

·         bezpodmínečné respektování osobnosti klienta, jeho vůle, přání, schopností možností, soc. vazeb

·         přihlížet k jeho zdr. stavu a schopnostem

·         být rovnocenným partnerem při jednání, respektovat jeho oprávněná přání, názory, vůli

·         napomáhat v sebeprosazování klienta i přes jeho handicap

·         držet profesionální přístup a přitom navodit příjemný partnerský vztah poskytovatele a uživatele služby

·         bezpodmínečně respektovat individualitu, soukromí, ochranu osobnosti i jeho údajů

Cílová skupina  

Obecné vymezení osoby, které mají potíže při sebeprosazování, při prosazování svých oprávněných práv a zájmů, při uspokojování potřeb péče o svou osobu, s obstaráváním běžných záležitostí, s udržováním či navazováním a rozvíjením společenských kontaktů, se seberealizací a zapojováním do nejrůznějších aktivit, ať již pracovních, vzdělávacích, zájmových, zábavních, sportovních, apod., osoby ohrožené sociální exkluzí či izolovaností

Specifikace

·         osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě či chronicky nemocné, s úbytkem fyzických sil

·         věková kategorie od 1 roku až po osoby nad 80let.

Zdravotně postižení – jedná se o osoby se zdravotním postižením nejrůznějšího typu – tělesně postižení, vnitřně postižení (např. dia, kardi, urologické, stomici, dialyzovaní, RS, onkologičtí, aj.), mentálně postižení, zrakově a sluchově postižení, kombinovaná zdravotní postižení, chronicky či dlouhodobě nemocní

 

 SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE – CÍL – POSLÁNÍ – ZÁSADY

Cílem je

·     podpora a pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením, dlouhodobým a chronickým onemocněním nebo osobám s úbytkem sil

·    společně s ním a jeho přirozeným prostředím, rodinou, přáteli, pečovateli, se snažíme i v rámci této soc. služby, aby mohli tito lidé zůstat, co nejdéle to jde ve svém obydlí, bytě, domě, mezi svými blízkými, aby mohli i přes svůj handicap žít a případně i dožít tam, kde chtějí, kde jsou zvyklí, kde je to pro ně přirozené. Ústavní péče není přirozený způsob žití, i když někdy nezbytný.

·    společné nalézání přijatelného řešení nepříznivé situace a stanovování dosažitelných cílů podle konkrétních možností a schopností klienta, v souladu s jeho přáním a vůlí

·    snaha o odstranění či zmírnění pocitu osamění, často i marnosti, odmítání negativistických postojů klienta ke společnosti, vést ho povzbuzováním k objevování dalších možností, činnosti apod.

·     zlepšování nebo aspoň udržení kvality života klienta na stávající úrovni, vždy s ohledem na jeho možnosti, schopnosti v přátelském, přirozeném prostředí

·     snaha o další rozvoj fyzických a psychických schopností, dovedností, dalším zapojování do nových aktivit

·     udržení stávajících či navázání nových kontaktů klienta s lidmi ze společnosti, ať již stejně postižených nebo zdravých, hledání nových aktivit, které by jej zaujaly a tím i přátel

Služba je náročná pro os. asistenta, proto ji může vykonávat pouze osoba na speciální, odborné úrovni, řádně proškolená a nejlépe i s praxí v podobném zařízení, kde přicházela do styku s klientem v přímé péči. Také musí být dostatečně profesionální, ale neztratit přitom přirozenou lidskou empatii, blízkost k postiženému člověku.

Služba je zaměřena na:  

·         pomoc s péčí o hygienu vl. osoby

·         pomoc s oblékáním, převlékáním

·         pomoc s přípravou stravy a nápojů

·         pomoc a dohled na řádným příjímáním potravy, nápojů, dohled nad pitným režimem

·         dohled nad lékovým režimem

·         pomoc s péčí o domácnost (např. malý a velký úklid, vč. mytí oken, praní, věšení, sušení, žehlení, mandlování, spravování a ukládání prádla do skříní)

·         pomoc s nákupy a různými donáškami (balíčky z pošty, léky z lékárny a od lékaře, obědy z jídelny, restaurace, aj.)

·         pomoc s péčí o domácí zvířátko, např. pomoc s venčením pejska

·         doprovodná služba na úřady, k jednání, k lékaři-praktikovi a odborníkovi, na objednaná vyšetření a zákroky

·         návštěvy při hospitalizaci a následná pomoc s různými neodkladnými zařizováními venku

·         doprovody na různé akce, kulturní, sportovní, rekreační, odpočinkové, na procházky, výlety, za poskytovateli následných soc. služeb

·         doprovody dětí do školy, ze školy, do družiny, z družiny, na zájmovou činnost, na kroužky, na sport

·          případná asistence přímo v zařízení (školy, nemocnice, zájmové kroužky, sportovní zařízení – vždy se souhlasem zařízení)

·         doprovody do a ze zaměstnání, ke studiu, do lázní, na rehabilitace

·          pomoc s donáškou materiálů studentů, pracovníků domů nebo do zaměstnání, školních potřeb, sešitů do školního zařízení

 

Služba osobní asistence je službou zpoplatněnou dle platného ceníku, který je také umístěn na webových stránkách

Není podmiňována dokládáním lékařské zprávy nebo lékařského doporučení

 Posláním služby

·         pomoc, péče, podpora osobám s handicapem, sociálně znevýhodněným kvůli zdravotnímu stavu či věku, když dochází k úbytku fyzických sil a kdy i přesto uživatel služby se zajímá, jak by mohl zůstat žít ve svém přirozeném prostředí a to co nejdéle, nejlépe pořád

·         společné hledání s klientem optimálního nastavení služby tak, abychom co nejvíce činností mohli vykonávat společně, i když s různým podílem výkonu, jde o aktivní zapojení klienta do života, do činností a nejrůznějších aktivit

·         podpora při běžných, přirozených činnostech v domácím prostředí nebo i venku, např. s péčí o své nejbližší domácí prostředí nebo i okolí, zahrádka, domácí mazlíčci, apod.

·         pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů při péči o svou osobu, pomoc při udržování a rozvíjení soběstačnosti, správných návyků, kvalitní životosprávy, udržování pravidelné hygieny, aj.

·         pomoc při rozvíjení aktivit, činností, při kterých dochází k navazování nových kontaktů s novými lidmi (např. zájmové kluby zdr. postižených osob, různé sportovní akce, kulturní akce, studijní aktivity, aj.)

Zásady poskytování služby

·         bezpodmínečné respektování osobnosti klienta, jeho vůle a zvyklostí, přání, schopností, možností, sociálních vazeb a jeho specifických požadavků

·         klient je vždy rovnocenným partnerem, jehož oprávněné zájmy je nutné respektovat a pomáhat mu při prosazování

·         je udržován partnerský vztah po celou dobu poskytování soc. služby OA, mezi klientem a organizací, ať již při sjednávání podmínek, sestavování, aktualizování IP, stanovování cílů, vyhodnocováním přínosů stanovených cílů, apod.

·         jednoznačné respektování individuality klienta, dodržování soukromí, chránit jeho osobnost a osobní údaje, jeho práva

Cílová skupina

Obecné vymezení – osoby, které mají potíže, sníženou schopnost při prosazování svých práv a oprávněných zájmů, při uspokojování potřeb péče o vlastní osobu, o vlastní domácnost, s obstaráváním běžných záležitostí, s udržováním, navazováním či rozvíjením společenských kontaktů, se seberealizací, zapojením se do nejrůznějších aktivit, ať již pracovních, studijních, zájmových, zábavních. Osoby ohrožené sociální exkluzí či izolovaností.

Specifikace  osoby zdravotně postižené či dlouhodobě a chronicky nemocné, od 1 roku věku až po věk nad 80let, dále osoby s úbytkem fyzických sil

Zdravotně postižení –  jedná se o dlouhodobě či chronicky nemocné, zdravotní postižení nejrůznějšího typu: tělesně postižení, vnitřně postižení (např. kardi, dia, urologičtí, onko, stomici, dialyzovaní, RS, a mnohé další), mentálně postižení, dále sluchově a zrakově postižení, případně zdravotně postižení kombinovaně.

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poradna – ambulance – terén
 400 01 Ústí n.L.-Klíše, Na Popluží 821/11
(z centra města spoje č. 11, 52,58 – výstup I. zastávka za kruhovým objezdem Hvězda)
 každé pondělí  8 – 12 – 13 – 16 hodin, Poradna – ambulance Centra
 bez objednání, další pracovní dny dle individuální dohody

 ·         základní a odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma, osobně, telefonicky, písemně, elektronicky v rámci celého Ústeckého kraje – ambulantně v Poradně Centra, každé pondělí bez objednání,   nebo po dohodě v další prac. dny v terénu nebo v ambulanci

 SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

 ·         je poskytována po-čt 8-12-13-16 pá 8-12 hodin a dále dle individuální dohody, mimo provozní dobu, o víkendech a svátcích, vždy dle potřeb klienta bez časového omezení

·         je poskytována odbornými, certifikovanými osobními asistentkami s praxí, jako přímá péče u klienta v jeho přirozeném prostředí

·         služba je zpoplatněna a to 108,-/hodina viz platný ceník

·         služba je poskytována na základě smluvního ujednání – smlouvu si můžete sepsat v Centru nebo může být sepsána i u klienta v jeho prostředí, záleží na dohodě

·         služba je poskytována, dle registrace, v rámci celého Ústeckého kraje

   Kontakty na obě sociální služby (OSP, OAS):

Bc. Kateřina Kolešová
ředitelka a stat. zástupkyně
 ved. sociální pracovnice (OAS, OSP)
+420 775 204 057
kolesova@krcentrum.cz 

Danuše Šaferová
sociální pracovnice (OAS, OSP)
+420 775 204 056
saferova@krcentrum.cz 

 Simona Šatníková
Asistentka sociální pracovnice
+420 607 322 779
satnikova@krcentrum.cz 

 Adresa: 40001  Ústí nad Labem, Klíše, Na Popluží 821/11
IČ: 26593661, č.ú. 182796256/0300, info@krcentrum.cz 

V Ústí nad Labem, aktualizace 20. 10. 2022

Novinky

PROVOZNÍ DOBA


PORADNA - ambulance, půjčovna KZP  každé pondělí 8 - 12h a 13 - 16h
(bez objednání, ostatní dny dle individuální dohody i v terénu)


OSOBNÍ ASISTENCE - terénní služba
pondělí až čtvrtek  8 - 12h a 13 - 16h pátek 8 - 13h

Služba poskytována bez časového omezení dle uzavřené smlouvy s klientem.


tel: 775 204 056

nebo e-mailem: 
saferova@krcentrum.cz


Aktualita

Služba Osobní asistence

je podpořena z 

projektu POSOKUK 5

 

(ke stažení)